Vefur Al˛ingis Senda tˆlvupÛst til Siv Vefur FramsÛknarflokksins Ganga Ì flokkinn VefslÛir fiingm·l LÌf og starf ¡lit DagbÛkin Greinar og rÊur Pistlar Myndir
  prentvæn útgáfa

  Tillaga vegna icesave frá Kristelig folkeparti í Noregi


  27/01/2010

  Representantforslag 46 S
  (20092010)
  fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Dagrun Eriksen og
  Knut Arild Hareide
  Dokument 8:46 S (20092010)
  Representantforslag fra stortingsrepresentantene
  Hans Olav Syversen, Dagrun Eriksen og Knut
  Arild Hareide om bistand til Island uavhengig av
  IceSave-avtalens skjebne
  Til Stortinget
  Bakgrunn
  Island har i forbindelse med den globale finansuroen
  opplevd den største bankkrisen, relativt til landets
  størrelse, som noe land noen gang har opplevd.
  De tre største bankene på Island tok i 2007 opp lån
  tilsvarende om lag ni ganger landets årlige vare- og
  tjenesteproduksjon, og Island kommer til å slite i
  mange år med å nedbetale den store gjelden. For at
  Island skal gjøre opp for bankenes forpliktelser til
  kunder i Storbritannia og Nederland, har den islandske
  regjeringen gjennom den såkalte IceSave-avtalen
  tatt på seg et gjeldsansvar som tilsvarer om lag
  100 000 kroner for hver islending.
  Nå er situasjonen tilspisset fordi den islandske
  presidenten ikke vil godkjenne avtalen og vil sende
  saken ut til en folkeavstemning. Det internasjonale
  pengefondet (IMF), de nordiske landene, Russland,
  Polen og Færøyene har lånt Island til sammen om lag
  5 mrd. dollar for å hjelpe landet med å importere helt
  nødvendige basisvarer som mat og brensel. Disse
  pengene blir utbetalt i porsjoner, og mye av utbetalingene
  gjenstår å betale. Da disse låneavtalene ble inngått,
  ønsket, ifølge IMF, de nordiske landene å stille
  krav om at Island måtte overholde IceSave-avtalen
  dersom landet skulle få hjelp. Dersom Island skulle si
  nei til Icesave-avtalen, kan derfor lånehjelpen til Island
  stanse opp. Kun Polen og Færøyene har unnlatt
  å stille krav om overholdelse av IceSave-avtalen for
  at Island skal få hjelp.
  Det er imidlertid usikkert om Island er forpliktet
  til å betale så mye som avtalen legger opp til, ettersom
  det ikke har vært noen liknende saker tidligere.
  Det kan virke som om Storbritannia og Nederland
  har brukt sin makt mot relativt lille Island, og fått til
  en avtale som innebærer at Island må betale mer enn
  det som er rimelig, ikke minst tatt i betraktning den
  prekære økonomiske situasjonen på øya. Dette strider
  i så fall mot det sunne prinsippet i internasjonal
  rett som den tidligere amerikanske utenriksministeren
  og vinner av Nobels fredspris, Elihu Root, formulerte
  slik:
  "Vi må alltid være forsiktige, og særlig i våre relasjoner
  med mindre stater, slik at vi aldri foreslår en
  avtale som vi ikke [selv] ville være villig til å akseptere
  hvis situasjonen var motsatt".
  Forslagsstillerne stiller spørsmål ved hvorfor de
  nordiske landene krevde at den internasjonale lånehjelpen
  bare skal gis hvis Island overholdt IceSaveavtalen.
  At vår egen regjering nå er uklar på om Island
  må overholde IceSave-avtalen for fortsatt å få
  norsk hjelp til å betale for helt nødvendige varer som
  mat og brensel, er uholdbart etter forslagsstillernes
  mening.
  Dersom Regjeringens uklarhet skyldes at man
  ikke ønsker å gi Island hjelp hvis IceSave-avtalen
  ikke overholdes, kan dette vanskelig sies å være i tråd
  med den solidariske holdningen Norge bør vise overfor
  land i særskilte vanskeligheter, ikke minst overfor
  et nordisk naboland som Norge har så lange og nære
  historiske bånd til. En meningsmåling på Island under
  finanskrisen slo fast at islendinger flest ser Norge
  som sin klart nærmeste og beste nabo. Når land som
  Polen og Færøyene tydelig har sagt seg villig til å
  2 Representantforslag 46 S 20092010
  www.stortinget.no A/S O. Fredr. Arnesen
  hjelpe Island uavhengig av IceSave-avtalen, er det
  ikke mindre naturlig at også Norge gjør det.
  Forslagsstillerne mener det er viktig at usikkerheten
  knyttet til Norges holdning ryddes av veien, og at
  Stortinget ber Regjeringen om snarest å gi Island en
  klar forsikring om at låneutbetalingene som Norge
  har lovet, vil bli gitt uavhengig av hva som skjer med
  IceSave-avtalen, slik tilfellet er når det gjelder Polen
  og Færøyenes hjelp til Island.

  Forslag
  På denne bakgrunn fremmes følgende
  f o r s l a g :
  Stortinget ber Regjeringen om snarest å gi Island
  tydelige forsikringer om at Norges bistand til Island i
  form av låneutbetalinger vil skje uavhengig av hva
  som måtte skje med IceSave-avtalen.
  Oslo, 20. januar 2010