Vefur Al˛ingis Senda tˆlvupÛst til Siv Vefur FramsÛknarflokksins Ganga Ì flokkinn VefslÛir fiingm·l LÌf og starf ¡lit DagbÛkin Greinar og rÊur Pistlar Myndir
  Samkeppni á matvörumarkaði

  22/07/2008

  Í ársriti Samkeppniseftirlitsins 2008 sem kom út í júní er fjallað um
  skýrslu þess um viðskiptasamninga birgja og matvöruverslana og um
  hagsmunagæslu samtaka fyrirtækja á matvörmarkaði. Meginniðurstaða
  skýrslunnar er sú að allmargir samningar birgja og matvöruverslana fela í
  sér ákvæði sem kunna að raska samkeppni neytendum til tjóns. Í skýrslunni
  kemur fram að verð á matvörum er að jafnaði 64% hærra á Íslandi en að
  meðaltali í ESB-ríkjunum. Miðað við skýrsluna í heild er ljóst að verðlag á
  matvörum í EES-ríkjunum er hvergi hærra en á Íslandi og afar brýnt að gripið
  verði til ráðstafana í því skyni að efla samkeppni og lækka verð til
  Íslenskra neytenda á nauðsynjavörum. Björgvin G. Sigurðsson,
  viðskiptaráðherra, sagði á Alþingi í maílok "Það eru nýjustu tölurnar um
  hlutdeild á smásölumarkaði fyrir dagvöru og samkvæmt þeim upplýsingum, sem
  eru byggðar á tekjum matvöruverslana á árinu 2006, voru Hagar með u.þ.b. 50%
  markaðshlutdeild í sölu á dagvöru í landinu öllu. Kaupás var þá með 22%
  hlutdeild og Samkaup með 15% hlut. Aðrir keppinautar á matvörumarkaði voru
  með minni hlutdeild.
  Af framangreindu sést að talsverðrar samþjöppunar gætir á matvælamarkaði og
  það hefur og getur að sjálfsögðu haft samkeppnishamlandi áhrif, sérstaklega
  þegar litið er til samningsgerða birgja og matvöruverslana."  Forverðmerkingar
  Í skýrslunni segir að forverðmerkingar birgja á matvöru takmarki
  verðsamkeppni milli matvöruverslana. Verðmunur á þessum forverðmerktu vörum
  milli verslana er margfalt minni, eða 0-6%, en eðlislíkra vara sem eru ekki forverðmerktar, en milli þeirra vara er 30-60% verðmunur. Þær matvörur sem
  aðallega eru formerktar af framleiðendum með s.k. leiðbeinandi smásöluverði
  eru unnar kjötvörur, s.s. álegg, kryddlegið kjöt og pylsur auk ákveðinna
  tegunda af ostum. Einnig að hluta lítt unnar kjötvörur(aðallega frystar),
  fiskmeti, egg og pakkað grænmeti og ávextir. Eru þessar vörur verðmerktar af
  birgjum um leið og þær eru vigtaðar. Vörur sem merktar eru á þennan hátt eru
  því boðnar á sama smásöluverði í öllum verslunum nema verslanir auglýsi
  sjálfar afslátt frá hinu leiðbeinandi verði. Það er mat
  Samkeppniseftirlitsins að þessar niðurstöður veiti vísbendingu um það að
  forverðmerkingar birgja takmarki verðsamkeppni milli matvöruverslana.  Einkakaup og tryggðarafslættir
  Í allnokkrum samningum birgja sem Samkeppniseftirlitið skoðaði komu fram
  ákvæði um einkakaup og/eða tryggðarafslætti. Einkakaup eru ákvæði þar sem
  gerð er krafa um að viðkomandi verslun kaupi a.m.k. 60-80% af tilteknum
  vörum frá birgi. Tryggðarafslættir eru afslættir eða önnur viðskiptakjör sem
  hafa það að markmiði að keppinautar birgis eru útilokaðir eða hindraðir í
  því að eiga viðskipti við viðkomandi verslun. Hefur Samkeppniseftirlitið
  þegar hafið athugun á því hvort einkakaupaákvæði og tryggðarákvæði fari gegn
  samkeppnislögum.  Innflutningur verslana heftur
  Margir samningar birgja sem Samkeppniseftirlitið skoðaði innihéldu ákvæði
  þar sem beinlínis var kveðið á um að viðkomandi matvöruverslun flytji ekki
  inn né kaupi frá öðrum þær vörur, sem viðkomandi birgir er með á
  boðstólunum, eða ákvæði þar sem birgirinn hefur ávallt kost á að bjóða
  betur ef matvöruverslun bjóðast betri kjör erlendis frá. Dæmi um slík
  ákvæði er þegar verslun skuldbindur sig til að hefja ekki innflutning nema
  að undangengnum viðræðum við birgja. Einnig ákvæði um að kaupandi missir
  allan afslátt og markaðsstuðning ef hann hefur innflutning í samkeppni við
  birgja. Tilraunir af þessum toga sem hamla með óeðlilegum hætti samhliða
  innflutning á vörum geta falið í sér brot á samkeppnislögum og getur falið í
  sér ólögmæta markaðsskiptingu. Af framansögðu verður spennandi að sjá til
  hvaða aðgerða viðskiptaráðherra ætlar að grípa á matvörumarkaði svo það opinbera markmið hans
  um að "Íslenskir neytendur eiga rétt á að fá vöru og þjónustu á sambærilegu
  verði og neytendur í nágrannalöndum
  okkar" verði að veruleika, þegar ljóst er að verð á matvörum er að jafnaði
  64% hærra á Íslandi en að meðaltali í nágrannaríkjum okkar.